Days Inn Kanawha City

6400 MacCorkle Ave. SE Charleston, WV 25304
304-925-1010